Obchodní podmínky ke smlouvám

uzavřeným prostřednictvím internetových stránek

www.plakatov.cz

obchodní společnosti

BigMedia, spol. s r.o., IČ: 26479451

se sídlem Praha 4, Na strži 2097/63, PSČ: 140 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84907

(dále také jen „obchodní podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky pro poskytování služeb spočívajících v přenechání předem smluvených reklamních ploch objednateli do užívání a služeb souvisejících s tímto užíváním /např. zajištění dopravy reklamních materiálů na dohodnuté místo, provedení vlastního umístění (instalace) reklamních materiálů, pořízení fotodokumentace o provedeném umístění (instalaci), udržování a opravy reklamních panelů a porušených reklamních materiálů po dobu reklamní kampaně, apod./

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy specifikované v čl. III. odst. 3.1. těchto obchodních podmínek.

1.3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 9.2.2016.

II. Výklad pojmů

2.1. Dodavatel je obchodní společnost – právnická osoba, založená a podnikající podle českých právních předpisů, jehož hlavním předmětem činnosti je reklamní činnost. Tato činnost spočívá mimo jiné v provozování nosičů venkovní reklamy – reklamních panelů, resp. poskytování reklamních ploch, které jsou součástí těchto reklamních panelů, ať již přímo či zprostředkovaně pro reklamu klientů, popř. „promoreklamu“ vlastní.

2.2. Objednatel je právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, případně spotřebitel, kteří mají zájem objednat si od dodavatele služby uvedené v čl. I. odst. 1.1. těchto obchodních podmínek, a kteří budou užívat reklamní plochy pouze pro promoreklamu vlastní, není-li smluvními stranami sjednáno jinak.

2.3. Reklama je jakékoliv sdělení umístěné po dohodě s objednatelem na reklamní ploše dodavatele.

2.4. Reklamním panelem se rozumí nosič, který slouží k umístění reklamy. Aktuální seznam reklamních panelů a jejich typů je veden u dodavatele.

2.5. Reklamní plocha označuje část reklamního panelu, na které je instalován reklamní materiál s motivem reklamy.

2.6. Reklamní materiál je pro účely smlouvy, specifikované v čl. III. těchto obchodních podmínek, reklamní prostředek typu papírové plakáty, samolepicí folie nebo plachty.

2.7. Instalací, umístěním, se rozumí umístění reklamního materiálu na reklamní plochu reklamního panelu odpovídající formou (v případě papírového plakátu nebo samolepicí fólie jejich vylepením, v případě plachty jejím uchycením). Instalace reklamních materiálů na reklamní plochy je zajišťována výhradně dodavatelem.

2.8. Reklamní kampaní se rozumí poskytnutí reklamní plochy objednateli dodavatelem v souladu s potvrzenou objednávkou, jak je specifikována v čl. III. těchto obchodních podmínek, a to pro realizaci reklamy objednatele na sjednanou dobu.

2.9. Objednávkou se rozumí objednání vybraných reklamních ploch k užívání pro reklamu objednatele po dobu reklamní kampaně. Objednateli však nevzniká vlastnické ani jiné právo k samotné reklamní ploše.

2.10. Poptávkou objednatel projevuje zájem o užívání konkrétní reklamní plochy po vymezenou dobu reklamní kampaně objednatele. Samotným uskutečněním poptávky není uzavřen smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem a dodavateli z daného nevznikají žádné závazky.

III. Reklamní smlouva

3.1. Reklamní kampaň, kdy dodavatel umožňuje objednateli užívat reklamní plochy k instalaci reklamních materiálů objednatele včetně souvisejících služeb, je realizována na základě dodavatelem potvrzené objednávky, učiněné objednatelem prostřednictvím internetových stránek dodavatele www.plakatov.cz (dále také jen „smlouva“ nebo „potvrzená objednávka“). Smlouvy jsou uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel bere na vědomí, že nebude-li celková cena dle čl. VII zaplacena řádně a včas nejpozději do 3 pracovních dní ode dne objednání reklamních ploch s uvedením variabilního symbolu, smlouva automaticky zanikne uplynutím posledního dne splatnosti ceny, nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

3.2. Objednávka musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti, zejména identifikaci smluvních stran, specifikaci vybraných reklamních ploch, o které má objednatel zájem, jejich přesné umístění, dobu reklamní kampaně a celkovou cenu. Realizována bude pouze dodavatelem potvrzená a odsouhlasená objednávka.

3.3. Internetová objednávka objednatele je dodavatelem archivována a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě na internetových stránkách www.plakatov.cz a objednatel má možnost před vlastním potvrzením objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

IV. Doba reklamní kampaně

4.1. Prostřednictvím internetových stránek www.plakatov.cz je objednateli umožněno objednat si užívání reklamní plochy po dobu měsíční reklamní kampaně. Doba měsíční reklamní kampaně za podmínek splněných v těchto obchodních podmínkách činí 4 týdny, tedy od 1. dne příslušného kalendářního měsíce do 28. dne příslušného kalendářního měsíce, resp. do 27. dne v měsíci únor. Objednatel bere na vědomí a výslovně s tím souhlasí, že reklamní materiály objednatele budou na příslušné reklamní plochy instalovány v průběhu ujednané doby reklamní kampaně, a to tak, aby byly zachovány lhůty uvedené v čl. V. těchto obchodních podmínek.

V. Dodání grafických podkladů pro tisk

5.1. Objednatel umožní dodavateli včasnou instalaci reklamních materiálů na reklamní plochy dodávkou grafických podkladů pro tisk dle technických specifikací dodavatele alespoň 4 pracovní dny před plánovanou instalací reklamních materiálů na reklamní plochu. Lhůta pro dodání grafických podkladů pro tisk dodavateli se počítá ode dne zaplacení ceny objednatelem v době splatnosti a za podmínek stanovených v čl. VII. odst. 7.4 obchodních podmínek. Nedodržení lhůty dodávky grafických podkladů pro tisk nemůže v žádném případě změnit datum počátku reklamní kampaně a nebude ani důvodem k vyžadování prodloužení konečného data trvání reklamní kampaně či uplatnění jakýchkoliv sankcí směřujících vůči dodavateli ze strany objednatele.

5.2. Objednatel dodá dodavateli grafické podklady pro tisk reklamních materiálů v souladu a za podmínek uvedených v technickém listu zaslaném mu společně s potvrzením objednávky. Provozní dobou pro zpracování grafických podkladů pro tisk dodavatelem je doba: po-čt: 8:00 – 16:00, pá: 8:00-15:00.

5.3. Dodavatel provede instalaci reklamních materiálů na reklamní plochy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od zahájení reklamní kampaně za předpokladu, že grafické podklady pro tisk budou dodavateli řádně dodány v termínu uvedeném v čl. V odst. 5.1. těchto obchodních podmínek a cena dle čl. VII. těchto obchodních podmínek bude řádně a včas zaplacena. V případě pozdního dodání grafických podkladů pro tisk garantuje dodavatel všechny termíny, specifikované v těchto obchodních podmínkách, posunuté o tolik dní, o kolik je objednatel s dodáním reklamních materiálů dodavateli v prodlení; dodavatel však vyvine maximální úsilí o zkrácení termínů v těchto případech.

5.4. Nedodrží-li dodavatel termín instalace reklamních materiálů uvedený v čl. V odst. 5.3. obchodních podmínek, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny v alikvotní výši, odpovídající dnům, kdy byl dodavatel v prodlení s instalací reklamního materiálu. Tato sleva nepřísluší objednateli v případě, že posun v instalaci reklamních materiálů bude zaviněn mimořádnými klimatickými podmínkami nebo zásahem vyšší moci (jež je definována v čl. VIII. odst. 8.3. obchodních podmínek). V těchto posledně jmenovaných případech se přiměřeně posune termín instalace reklamních materiálů na příslušné reklamní plochy, a to o dobu, po kterou bude vyšší moc nebo mimořádné klimatické podmínky trvat.

5.5. Dodavatel provede (pořídí) o instalaci reklamních materiálů fotodokumentaci, kterou do 25 kalendářních dnů od započetí reklamní kampaně nebo ode dne dodání reklamních materiálů, byly-li objednatelem dodány po začátku reklamní kampaně, zpřístupní objednateli pod vygenerovaným heslem na svých internetových stránkách, nebo ji na vyžádání zašle objednateli v zachované lhůtě na jeho emailovou adresu. Fotodokumentace je pouze informačního charakteru a slouží jako podklad o provedené instalaci reklamních materiálů.

5.6. Dodavatel nezajišťuje uskladnění reklamních materiálů po skončení reklamní kampaně, veškeré tyto reklamní materiály budou dodavatelem zlikvidovány, nedohodnou-li se smluvní strany na jejich zpětném dodání na předem určené místo a na termínu dodání. Kromě samotné likvidace reklamních materiálů, je dále dodavatel oprávněn s reklamními materiály naložit dle vlastního uvážení, přičemž tyto reklamní materiály nesmí být použity k jakémukoli veřejnému užití, a to i v případě, že se jedná o užití bezplatné.

5.7. Dodavatel nezajišťuje automatické zaslepení reklamních ploch po skončení kampaně. Vyžaduje-li objednatel zaslepení celé reklamní kampaně nebo její části, uvede tuto skutečnost v poznámce objednávky.

VI. Technické specifikace

6.1. Objednatel se zavazuje dodat dodavateli grafické podklady pro tisk v souladu technickými podmínkami uvedenými v technickém listu, který mu je zaslán společně s potvrzením objednávky.

6.2. Objednatel odpovídá za kvalitu podkladů pro tisk, které předává dodavateli k tisku, a jejich souladu s technickými parametry uvedenými v technickém listu, dále za splnění (dodržení) technických norem vztahujících se k venkovní reklamě, za grafický a textový obsah a jeho soulad s právními a etickými normami platnými v ČR. V tomto smyslu objednatel zejména odpovídá za dodržení příslušných ustanovení autorského zákona, trestního zákona, zákona o regulaci reklamy, dále odpovídá za dodržení práv k ochranné známce atd. V případě, že objednatel poruší ustanovení výše citovaných právních předpisů a třetí strana bude úspěšně proti dodavateli uplatňovat z titulu tohoto porušení jakékoliv sankce včetně náhrady škody, zavazuje se objednatel v těchto případech tyto sankce včetně náhrady škody v plném rozsahu dodavateli uhradit.

6.3. Dodavatel si vyhrazuje právo kampaň neuskutečnit nebo ukončit dříve, než skončí garantované období reklamní kampaně, v případě, že bude Radou pro reklamu nebo jinými veřejnoprávními, státními nebo dalšími orgány vyzván ke stažení reklamy nebo mu tento postup bude doporučen nebo bude uskutečnění kampaně případně její grafický motiv v rozporu s hospodářskými zájmy dodavatele. Dodavatel je oprávněn reklamní kampaň v takovém případě ukončit formou nevylepení, stažení nebo zaslepení, přičemž takové nevylepení, stažení nebo zaslepení nemá žádný vliv na platbu smluvené ceny a objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu za reklamní kampaň v plné výši.

6.4. „Dodavatel je oprávněn reklamní materiály nevyrobit, nevylepit, stáhnout nebo zaslepit s doporučením na změnu vizuálu reklamního motivu. Objednatel v takovém případě reklamní motiv po dohodě s dodavatelem změní a upravené reklamní materiály v potřebném počtu doručí dodavateli v provozní době po-čt: 8:00 – 16:30, pá: 8:00-15:30 na adresu U Trati 36a, Praha 10 nejpozději do 3 pracovních dní ode dne emailové výzvy dodavatele k úpravě reklamního motivu. Neučiní-li tak objednatel ve stanovené lhůtě, smlouva/ objednávka v daném rozsahu částečně zanikne, nedomluví-li se smluvní strany jinak, a objednatel má nárok na slevu z odměny dle smlouvy ve výši odpovídající rozsahu zaniklé části smlouvy/ objednávky.“

VII. Cena, fakturace

7.1. Za poskytnuté služby náleží dodavateli smluvená cena. Výše ceny za užívání reklamních ploch v jednotlivých reklamních kampaních se řídí okamžikem objednání reklamní plochy u dodavatele. Kromě ceny za užívání sjednaných reklamních ploch jsou v ceně rovněž zahrnuty náklady na výrobu jednoho reklamního materiálu typu papírový plakát, folie nebo plachta na příslušnou reklamní plochu, dále náklady spojené s dopravou standardních reklamních materiálů na dohodnuté místo, s první instalací reklamních materiálů na reklamní plochy jedná-li se o papírový výlep, folii nebo plachtu, a to 1 x za reklamní kampaň, s údržbou reklamních ploch a reklamních panelů po celou dobu užívání reklamních ploch, jakož i náklady spojené s pořízením fotodokumentace. Všechny ceny a kalkulace jsou uváděny bez DPH. Platba se považuje za zaplacenou dnem, kdy byla odpovídající částka připsána na účet dodavatele uvedený v platebních údajích.

7.2. V odměně nejsou, vyjma nákladů na výrobu a instalaci, které jsou uvedeny v čl. VII odst. 7.1. těchto obchodních podmínek, zahrnuty náklady spojené s další výrobou a instalací reklamních materiálů. Tyto jsou objednatelem placeny zvlášť dle kalkulace zaslané dodavatelem objednateli, není-li smluvními stranami sjednáno jinak. Objednatel rovněž zaplatí zvlášť dodavateli veškeré náklady spojené s nadstandardním kreativním a technickým řešením přesahujícím rámec standardních reklamních materiálů, zejména jejich výrobu, dopravu, instalaci, odstranění, likvidaci, atd.

7.3. Uvedené ceny jsou konečné a nebudou již nijak snižovány, tzn., že z uvedené ceny již nebudou poskytnuty žádné další provize, dodatečné slevy ani bonusy, apod.

7.4. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dle čl. VII. odst. 7.1. obchodních podmínek ve 100 % výšipřevodem na bankovní účet dodavatele, nejpozději do 3 pracovních dní ode dne objednání reklamních ploch na základě platebních údajů uvedených v potvrzené objednávce, která mu bude zaslána na jím uvedenou emailovou adresu v objednávce. Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nebude-li celková cena zcela zaplacena v době splatnosti s uvedením příslušného variabilního symbolu, smlouva automaticky zanikne, nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak. Dodavatel vystaví do 15 kalendářních dní ode dne přijetí platby daňový doklad dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

VIII. Ostatní podmínky

8.1. Dodavatel je povinen provádět pravidelnou kontrolu stavu pronajatých reklamních ploch a jejich údržbu. Dodavatel může případné závady zjistit sám při vlastních pravidelných kontrolách pronajatých reklamních ploch nebo může být na závadu upozorněn ze strany objednatele. Takové upozornění ze strany objednatele musí mít písemnou formu, musí v něm být uvedena specifikace poškození a musí v něm být uvedeno místo, na kterém se poškozená reklamní plocha nachází, případně i s přiložením pořízené fotodokumentace příslušné reklamní plochy. Strany se dohodly, že takovéto upozornění ze strany objednatele může být dodavateli zasláno i prostřednictvím emailu. Dodavatel se zavazuje, že při vlastním zjištění nebo nahlášení závady ze strany objednatele (např. poškození reklamních materiálů) tuto závadu odstraní do 48 hodin v hlavním městě Praha, v ostatních lokalitách pak nejpozději do 72 hodin po jejich nahlášení nebo od vlastního zjištění, a dále se zavazuje, že zajistí u osvětlených reklamních ploch stálou funkčnost reflektorů do 48 hodin v hlavním městě Praha, v ostatních lokalitách pak nejpozději do 72 hodin po jejich nahlášení, nebo od vlastního zjištění závady na funkčnosti osvětlení. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené lhůty, má objednatel nárok za každý další den na slevu ve výši 20 % z částky odpovídající denní ceně za užívání předmětné (poškozené) reklamní plochy do doby odstranění závady.

8.2. Dojde-li během reklamní kampaně k úplnému zničení reklamního panelu, na kterém jsou umístěny reklamní materiály objednatele a jehož užívání reklamní plochy si objednatel ujednal, nabídne dodavatel objednateli umístění reklamních materiálů na jiném reklamním panelu s obdobnou reklamní hodnotou. Objednatel je v tomto případě povinen se k takovému návrhu písemně (i prostřednictvím emailu) do tří pracovních dnů ode dne obdržení návrhu vyjádřit. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, mají smluvní strany za to, že s náhradním umístěním reklamních materiálů, navrženým dodavatelem, objednatel souhlasí. Náklady na případné náhradní umístění reklamních materiálů nese dodavatel. Pokud se však smluvní strany na náhradním umístění reklamních materiálů nedohodnou, má objednatel nárok na vrácení odpovídající části odměny za užívání předmětné reklamní plochy.

8.3. Pokud nebude možné zajistit z důvodu vyšší moci (strany se dohodly, že vyšší mocí rozumí: války, občanské nepokoje, stávky, havárie, ztráta, zničení nebo zabavení reklamního panelu, změna souvisejících daňových zákonů, opatření státních orgánů (výzva, rozhodnutí, atd.) a další podobné události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností podle smlouvy a těchto obchodních podmínek a jež se vymykají kontrole smluvních stran), mimořádných klimatických podmínek nebo z jiných objektivních důvodů provozování některé z reklamních ploch zahrnutých v jednotlivých smlouvách, zavazuje se dodavatel písemně nabídnout objednateli náhradu obdobné reklamní hodnoty a kvality. Objednatel je v tomto případě povinen se k takovému návrhu písemně (i prostřednictvím emailu) do tří pracovních dnů ode dne obdržení návrhu vyjádřit. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, mají smluvní strany za to, že s náhradním umístěním reklamních materiálů, navrženým dodavatelem, objednatel souhlasí. Náklady na případné náhradní umístění reklamních materiálů nese dodavatel. Pokud se však smluvní strany o náhradním umístění reklamních materiálů nedohodnou, má objednatel nárok na slevu z ceny dle smlouvy ve výši odpovídající počtu nevylepených reklamních ploch a době, kdy reklamní materiál nebyl na panelech instalován.

IX. Ujednání týkající se smluv uzavřených se spotřebitelem distančním způsobem

9.1. Objednatel odesláním objednávky prostřednictvím internetových stránek dodavatele v souladu s § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně souhlasí s tím, že k poskytnutí služeb ze strany dodavatele dojde před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, v důsledku čehož objednatel není oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění smlouvy jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

9.3. Spotřebitel je oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za vady u dodavatele v souladu s § 2099 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

X . Souhlas se zpracováním osobních údajů

10.1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu http://www.plakatov.cz/ dává objednatel dodavateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a objednaných služeb za účelem plnění povinností ze smlouvy a řešení otázek souvisejících s uzavřením smlouvy.

10.2. Objednatel má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života. Dodavatel je povinen vymazat osobní údaje registrovaného objednatele z databáze v případě, že o to objednatel písemně požádá.

XI. Závěrečná ujednání

11.1. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy podléhá obchodnímu tajemství a s jako takovým s ním bude zacházeno. V tomto smyslu se smluvní strany zavazují, že budou instruovat příslušným způsobem své zaměstnance, případně další osoby (subdodavatele apod.), které se smlouvou přijdou do styku.

11.2. Hovoří-li se v obchodních podmínkách o doručování, rozumí se tím zaslání a faktické doručení příslušné komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta s.p., PPL CZ, s.r.o., DHL, apod.), veřejné datové sítě z datové schránky objednatele do datové schránky dodavatele a naopak nebo elektronickou zprávou z domény, u které není rozumných pochyb, že je užívána výhradně smluvní stranou.

11.3. Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny uzavřené smlouvy. Tyto obchodní podmínky se přikládají ke každé uzavřené objednávce.

11.4. Aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněné na internetových stránkách http://www.plakatov.cz/.

11.5. Dodavatel je dále oprávněn změnit znění obchodních podmínek s tím, že tato změna je následně zveřejněna na internetových stránkách dodavatele, přičemž pro smlouvy jsou rozhodné obchodní podmínky platné a účinné v den uzavření smlouvy ve znění případných dodatků obchodních podmínek.

11.6. Práva a povinnosti neupravená smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, resp. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.7. Věcně příslušným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz/.

11.8. Strany prohlašují, že si tyto obchodní podmínky přečetly a že rozumí jejich obsahu.
………………………………………………………….
objednatel

………………………………………………………….

Ing. Marek Pavlas

BigMedia, spol. s r.o.

dodavatel