Obchodní podmínky

obchodní společnosti

eBIGMEDIA s.r.o., IČO: 04705874

se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252419

e-mailová adresa: info@plakatov.cz

telefonický kontakt: 775 864 145

(dále také jen „OP“)

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti eBIGMEDIA s.r.o. upravují podmínky pro poskytování služeb spočívajících v přenechání předem smluvených reklamních ploch objednateli do užívání a služeb souvisejících s tímto užíváním /např. zajištění dopravy reklamních materiálů na dohodnuté místo, provedení vlastního umístění (instalace) reklamních materiálů, apod., pořízení fotodokumentace o provedeném umístění (instalaci), udržování a opravy reklamních panelů a porušených reklamních materiálů po dobu reklamní kampaně, apod./.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky specifikované v čl. III. odst. 3.1. OP.

1.3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 15.9.2023.

II. Výklad pojmů

2.1. Dodavatelem je společnost eBIGMEDIA s.r.o. Dodavatel je právnická osoba, založená a podnikající podle českých právních předpisů. Dodavatel je provozovatelem portálu umístěného na adrese www.plakatov.cz (dále jen „Portál“), jehož prostřednictvím dodavatel poskytuje objednateli služby uvedené v odst. 1.1. OP. Objednatel souhlasí, že dodavatel je oprávněn použít k poskytování těchto služeb subdodavatele.

2.2. Objednatel je právnická osoba, podnikající fyzická osoba, případně fyzická osoba spotřebitel, kteří mají zájem objednat si prostřednictvím Portálu od dodavatele služby uvedené v čl. I. odst. 1.1. OP, a kteří budou užívat reklamní plochy pouze pro promoreklamu vlastní, není-li smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.

2.3. Reklama je jakékoliv sdělení objednatele umístěné po dohodě s dodavatelem na reklamní ploše obchodované dodavatelem.

2.4. Reklamním panelem se rozumí nosič, který slouží k umístění reklamy. Aktuální seznam reklamních panelů a jejich typů je veden u dodavatele.

2.5. Reklamní plocha označuje část reklamního panelu, na které je instalován reklamní materiál s motivem reklamy.

2.6. Reklamní materiál je pro účely objednávky dle čl. III. OP reklamní prostředek, který je možno běžně používanými způsoby instalovat na reklamní plochu konkrétního typu reklamního panelu. Zejména se jedná o papírové plakáty. Výroba reklamních materiálů je zajišťována výhradně dodavatelem.

2.7. Instalací, umístěním, se rozumí umístění reklamního materiálu na reklamní plochu odpovídající formou (v případě papírového plakátu jeho vylepením). Instalace reklamních materiálů je zajišťována výhradně dodavatelem.

2.8. Reklamní kampaní se rozumí poskytnutí vybraných reklamních ploch objednateli dodavatelem pro realizaci reklamy objednatele na sjednanou dobu v souladu s uzavřenou reklamní smlouvou. Objednateli však nevzniká vlastnické ani jiné právo k samotné reklamní ploše.

2.9. Objednávka je blíže specifikovaná v čl. III OP.

2.10. Poptávkou objednatel projevuje zájem o užívání konkrétní reklamní plochy po vymezenou dobu reklamní kampaně objednatele. Samotným uskutečněním poptávky není uzavřen smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem a dodavateli z daného nevznikají žádné závazky.

III. Reklamní smlouva

3.1. Reklamní kampaň, na základě které dodavatel poskytuje objednateli reklamní plochy k instalaci reklamních materiálů objednatele včetně souvisejících služeb, je realizována na základě smlouvy uzavřené formou dodavatelem potvrzené objednávky, učiněné objednatelem prostřednictvím Portálu (společně dále také jen „objednávka“). Potvrzením objednávky dodavatelem vzniká mezi objednatelem a dodavatelem reklamní smlouva a vzájemná práva a povinnosti. Reklamní smlouva je uzavřena v souladu s těmito obchodními podmínkami a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.2. Objednatel bere na vědomí, že nebude-li celková cena dle čl. VIII. OP zaplacena řádně a včas nejpozději do 3 pracovních dní ode dne odeslání objednávky reklamních ploch a nebude-li k platbě uveden variabilní symbol, reklamní smlouva automaticky zanikne uplynutím posledního dne splatnosti ceny, nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

3.3. Pro objednání reklamní kampaně vyplní objednatel objednávkový formulář na www.plakatov.cz. Objednávka musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti, zejména identifikaci smluvních stran, specifikaci vybraných reklamních ploch, o které má objednatel zájem, jejich přesné umístění, dobu reklamní kampaně a celkovou cenu. Realizována bude pouze dodavatelem potvrzená a odsouhlasená objednávka při splnění podmínek stanovených v OP.

3.4. Před zasláním objednávky dodavateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel dodavateli kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel po obdržení objednávky potvrdí objednávku objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Dodavatel není povinen objednávku potvrdit.

3.5. Při uzavření reklamní smlouvy prostřednictvím Portálu lze smlouvu (potvrzení objednávky) uzavřít pouze v českém jazyce a obchodní podmínky jsou také vyhotoveny v českém jazyce.

3.6. Objednávka objednatele je dodavatelem archivována a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě na Portálu a objednatel má možnost před vlastním potvrzením objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

IV. Uživatelský účet

4.1. Objednatel je oprávněn provést registraci a vytvořit si svůj uživatelský účet na Portálu. Na základě registrace objednatele provedené na Portálu může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět objednávání reklamní kampaně (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní Portálu umožňuje, může objednatel provádět objednávání reklamní kampaně též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

4.2. Při registraci na webové stránce www.plakatov.cz a při objednávání reklamní kampaně je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to vždy před objednávkou objednatele. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání reklamní kampaně jsou dodavatelem považovány za správné.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

4.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než jeden měsíc nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti z reklamní smlouvy (včetně OP).

4.6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení třetích osob.

V. Doba reklamní kampaně

5.1. Objednateli je prostřednictvím Portálu umožněno objednat si užívání reklamní plochy na níže uvedenou dobu:

a) u reklamních nosičů typu Billboard, Billboard prizma, Smartboard, BigBoard a CLV činí doba reklamní kampaně 4 týdny, a to od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém je dodavatelem potvrzena objednávka objednatele, do 28. dne kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém je dodavatelem potvrzena objednávka objednatele (resp. do 27. dne jedná-li se o měsíc únor v přestupném roce).

b) u reklamních nosičů typu Rotunda, Variaposter a Brnoboard činí doba reklamní kampaně 14 dní takto:

v případě, že k potvrzení objednávky dodavatelem dojde v období od 1. dne kalendářního měsíce do 28 dne kalendářního měsíce, činí doba reklamní kampaně 14 dní,

a to od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém je dodavatelem potvrzena objednávka objednatele, do 14. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém je dodavatelem potvrzena objednávka objednatele,

nebo,

od 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém je dodavatelem potvrzena objednávka objednatele, do 28. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém je dodavatelem potvrzena objednávka objednatele (resp. do 27. dne, jedná-li se o měsíc únor v přestupném roce).

V tomto případě je objednatel oprávněn objednat maximálně dvě po sobě jdoucí 14 denní reklamní kampaně (maximálně tedy mohou tyto reklamní kampaně společně trvat od 1. dne daného kalendářního měsíce do 28. dne tohoto kalendářního měsíce, resp. do 27. dne, jedná-li se o měsíc únor v přestupném roce). Objednatel bere na vědomí a výslovně s tím souhlasí, že reklamní materiály objednatele budou na příslušné reklamní plochy instalovány v průběhu ujednané doby reklamní kampaně, a to tak, aby byly zachovány lhůty uvedené v čl. VI. těchto obchodních podmínek.

VI. Dodání grafických podkladů

6.1. Objednatel umožní dodavateli včasnou výrobu reklamních materiálů a jejich instalaci na reklamní plochy řádným dodáním grafických podkladů pro výrobu reklamních materiálů v potřebné kvalitě a s potřebnými parametry dle technických specifikací dodavatele alespoň 10 pracovních dní před začátkem příslušné reklamní kampaně. Lhůta pro dodání grafických podkladů dodavateli se vždy počítá nejdříve ode dne zaplacení ceny v plné výši v době splatnosti a za podmínek v čl. VIII. odst. 8.5 OP. Uzavření reklamní smlouvy v době, kdy není zachována lhůta pro včasné dodání grafických podkladů, nemá vliv na délku lhůty uvedenou v první větě čl. VI odst. 6.1. OP a nebude mít ani vliv na změnu doby objednané reklamní kampaně. Nedodržení lhůty dodávky grafických podkladů nemůže v žádném případě změnit počátek reklamní kampaně, jak je uveden v objednávce, a nebude ani důvodem k vyžadování prodloužení konečného termínu trvání reklamní kampaně či uplatnění jakýchkoliv sankcí směřujících vůči dodavateli ze strany objednatele.

6.2. Objednatel dodá dodavateli grafické podklady pro výrobu reklamních materiálů v souladu a za podmínek uvedených v technickém listu zaslaném mu společně s potvrzením objednávky dodavatelem. Provozní dobou pro zpracování grafických podkladů dodavatelem je doba: po–čt: 8:00–17:00, pá: 8:00–16:00.

6.3. Dodavatel provede instalaci reklamního materiálu na reklamní plochu nejpozději do 3 kalendářních dnů od zahájení reklamní kampaně za předpokladu, že grafické podklady budou dodavateli především řádně dodány v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 6.1 OP a cena dle čl. VIII. OP bude řádně a včas zaplacena. V případě pozdního dodání grafických podkladů garantuje dodavatel všechny termíny, specifikované v těchto obchodních podmínkách, posunuté o tolik dní, o kolik je objednatel s dodáním grafických podkladů dodavateli v prodlení; dodavatel však vyvine maximální úsilí o zkrácení termínů v těchto případech. Dodavatel je rovněž oprávněn instalovat reklamní materiály na reklamní plochy před prvním dnem příslušné reklamní kampaně, s čímž objednatel výslovně souhlasí. Nic z daného však nebude mít žádný vliv na sjednanou cenu a konečné datum trvání reklamní kampaně.

6.4. Nedodrží-li dodavatel termín instalace reklamních materiálů, jak je uvedeno v čl. V odst. 6.3. OP, má objednatel nárok na poskytnutí slevy v alikvotní výši z ceny, odpovídající dnům, kdy byl dodavatel v prodlení s jejich instalací. Tato sleva objednateli nenáleží v případě, že posun v instalaci reklamních materiálů bude zaviněn mimořádnými klimatickými podmínkami, zásahem vyšší moci nebo jinými podmínkami uvedenými v čl. IX. odst. 9.3. OP.

6.5. Dodavatel provede (pořídí) o instalaci reklamních materiálů fotodokumentaci, kterou do 25 kalendářních dnů od započetí reklamní kampaně nebo ode dne dodání reklamních materiálů, byly-li objednatelem dodány po začátku reklamní kampaně, na vyžádání zašle objednateli na jeho emailovou adresu. Fotodokumentace má pouze informační charakter a slouží jako podklad o provedené instalaci reklamních materiálů. V případě většího počtu reklamních ploch může být provedena pouze průřezová fotodokumentace.

6.6. Dodavatel nezajišťuje archivaci grafických podkladů, ani nezajišťuje uskladnění reklamních materiálů po skončení reklamní kampaně. Veškeré tyto reklamní materiály budou dodavatelem zlikvidovány, nedohodnou-li se smluvní strany na jejich zpětném dodání na předem určené místo a na termínu dodání. Kromě samotné likvidace je dále dodavatel oprávněn s reklamními materiály naložit dle vlastního uvážení, přičemž tyto reklamní materiály nesmí být použity k jakémukoli veřejnému užití, a to i v případě, že se jedná o užití bezplatné.

6.7. Dodavatel nezajišťuje automatické odstranění reklamních materiálů z reklamních ploch po skončení reklamní kampaně. Vyžaduje-li objednatel odstranění reklamních materiálů z reklamních ploch, uvede tuto skutečnost v poznámce objednávky.

VII. Technické specifikace

7.1. Objednatel se zavazuje dodat grafické podklady v souladu s podmínkami uvedenými v technickém listu, který mu je zaslán společně s potvrzením objednávky.

7.2. Objednatel odpovídá za kvalitu a obsah grafických podkladů, které předává dodavateli pro výrobu, jejich souladu s technickými parametry uvedenými v technickém listu, dále za splnění (dodržení) technických norem vztahujících se k venkovní reklamě, za grafický a textový obsah a jejich soulad s právními a etickými normami platnými v ČR. V tomto smyslu se objednatel zejména zavazuje dodržovat příslušná ustanovení autorského zákona, trestního zákona, zákona o regulaci reklamy, zákona o zpracování osobních údajů a s tímto zákonem související zákony i nařízení EPR (EU) 2016/679, práva k ochranné známce, atd. Rovněž se objednatel zavazuje, že reklamní kampaň ani reklamní motiv nebude obsahovat přímý nebo nepřímý odkaz či jakékoliv označení poškozující zájmy nebo postavení dodavatele a dále se zavazuje, že reklamní kampaň a reklamní motiv budou apolitické a nebudou zejména obsahovat žádný politický obsah ani podtext, ani propagovat jakoukoliv politicky exponovanou osobu nebo politický subjekt, nebude-li smluvními stranami výslovně písemně sjednáno něco jiného. V případě, že objednatel poruší byť některý ze závazků sjednaný v tomto ustanovení, a to i částečně, a třetí osoba bude úspěšně proti dodavateli uplatňovat z titulu tohoto porušení jakékoliv sankce včetně náhrady škody, zavazuje se objednatel tyto sankce včetně náhrady škody v plném rozsahu dodavateli uhradit. Rovněž je dodavatel oprávněn realizaci reklamní kampaně předčasně ukončit formou neinstalování reklamních materiálů nebo odstraněním reklamních materiálů z reklamních ploch a reklamní smlouva v daném rozsahu zanikne, nedomluví-li se smluvní strany jinak, přičemž taková neinstalace nebo odstranění reklamních materiálů z reklamních ploch nemá žádný vliv na snížení smluvené ceny a objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu za reklamní kampaň v plné výši.

7.3. Dodavatel si dále vyhrazuje právo reklamní kampaň neuskutečnit nebo ukončit dříve, než skončí garantované období reklamní kampaně, v případě, že bude Radou pro reklamu nebo veřejnoprávními, státními nebo jinými orgány či třetími osobami vyzván ke stažení reklamy nebo mu tento postup bude doporučen nebo bude reklamní kampaň, případně grafický motiv reklamy v rozporu s hospodářskými zájmy dodavatele. Dodavatel je v takovém případě oprávněn realizaci reklamní kampaně předčasně ukončit formou neinstalování reklamních materiálů nebo odstraněním reklamních materiálů z reklamních ploch, a reklamní smlouva v daném rozsahu částečně zanikne, nedomluví-li se smluvní strany jinak, přičemž taková neinstalace nebo odstranění reklamních materiálů z reklamních ploch nemá žádný vliv na snížení smluvené ceny a objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu za reklamní kampaň v plné výši.

7.4. Dodavatel je oprávněn doporučit objednateli změnu vizuálu reklamního motivu a reklamní materiály s původním reklamním motivem nevyrobit, neinstalovat nebo odstranit. Objednatel v takovém případě reklamní motiv po dohodě s dodavatelem změní a upravené grafické podklady doručí na e-mailovou adresu dodavatele. Grafické podklady je potřeba dodat nejpozději do 3 pracovních dní ode dne zaslání emailové výzvy dodavatele k úpravě reklamního motivu. Neučiní-li tak objednatel ve stanovené lhůtě a nedomluví-li se smluvní strany jinak, reklamní smlouva v daném rozsahu částečně zanikne. Objednatel má v takovém případě nárok na slevu z ceny dle reklamní smlouvyve výši odpovídající rozsahu zaniklé části reklamní smlouvy, nebude-li důvodem pro doporučení změny reklamního motivu rozpor s některým ze závazků v čl. VII. odst. 7.1., odst. 7.2. nebo 7.3. OP.

VIII. Cena, fakturace

8.1. Za poskytnuté služby náleží dodavateli cena, jejíž výše je na Portálu uváděna k objednávané reklamní ploše k okamžiku odeslání objednávky. Kromě ceny za užívání sjednaných reklamních ploch jsou v ceně rovněž zahrnuty náklady na dopravu standardních reklamních materiálů na dohodnuté místo, na první instalaci reklamních materiálů na reklamní plochy jedná-li se o papírový výlep, a to 1 x za reklamní kampaň, na údržbu reklamních ploch a reklamních panelů po celou dobu užívání reklamních ploch, jakož i náklady spojené s pořízením fotodokumentace dle čl. VI odst. 6.5. OP. V případě objednání reklamní kampaně přes uživatelský účet objednatele budou v ceně za užívání reklamních ploch zahrnuty náklady na výrobu jednoho reklamního materiálu typu papírový plakát na příslušnou reklamní plochu. Všechny ceny a kalkulace jsou uváděny bez DPH a bude k nim připočítáváno DPH v zákonné výši. Platba se považuje za zaplacenou dnem, kdy byla odpovídající částka připsána na účet dodavatele uvedený v potvrzení objednávky dodavatelem.

8.2. Vznikne-li potřeba další výroby, instalace či dopravy, je objednatel povinen uhradit dodavateli tyto náklady spojené s další výrobou, instalací, dopravou reklamních materiálů, a to dle kalkulace zaslané dodavatelem objednateli, není-li smluvními stranami sjednáno jinak. Objednatel rovněž zaplatí zvlášť dodavateli veškeré náklady spojené s nadstandardním kreativním a technickým řešením přesahujícím rámec standardních reklamních materiálů, zejména jejich výrobu, dopravu, instalaci, odstranění, likvidaci, atd.

8.3. Uvedené ceny nebudou již nijak snižovány, tzn., že z uvedené ceny již nebudou poskytnuty žádné další provize, dodatečné slevy ani bonusy, apod.

8.4. Cenu dle reklamní smlouvy zaplatí objednatel dodavateli bezhotovostně převodem na bankovní účet dodavatele uvedený v potvrzení objednávky nebo přes online bankovnictví prostřednictvím platebního systému GP webpay.

8.5. V případě platby převodem na bankovní účet dodavatele se objednatel zavazuje zaplatit cenu dle čl. VIII. odst. 8.1. OP ve 100 % výši nejpozději do 3 pracovních dní ode dne odeslání objednání reklamních ploch, a to na základě platebních údajů uvedených v potvrzení objednávky, která mu bude zaslána na jím uvedenou emailovou adresu v objednávce.

8.6. Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nebude-li celková cena zcela zaplacena v době splatnosti s uvedením příslušného variabilního symbolu, reklamní smlouva automaticky zanikne uplynutím posledního dne splatnosti ceny, nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

8.7. Dodavatel vystaví do 15 kalendářních dní ode dne přijetí platby ceny daňový doklad dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

IX. Ostatní podmínky

9.1. Dodavatel provádí pravidelnou kontrolu stavu reklamních ploch poskytnutých objednateli, jejich údržbu a kontrolu instalovaného reklamního materiálu. Dodavatel může případné závady reklamních ploch nebo instalace reklamního materiálu na příslušné reklamní ploše zjistit sám při vlastních pravidelných kontrolách reklamních ploch nebo může být na závadu upozorněn objednatelem. Objednatel se zavazuje provádět pravidelnou kontrolu stavu poskytnutých služeb dodavatelem a případné vady u dodavatele včas písemně/ prostřednictvím emailové adresy objednatele, uvedené v objednávce, uplatnit a upozornit dodavatele na ně. V upozornění musí být objednatelem označena příslušná reklamní kampaň, uvedena specifikace vady, místo, na kterém se předmětná reklamní plocha nachází, případně i s přiložením pořízené fotodokumentace příslušné reklamní plochy. Neuplatní-li objednatel vady u dodavatele do 3 dnů od jejich vzniku, sjednávají si smluvní strany, že uplynutím této lhůty se plnění již poskytnuté dodavatelem považuje za řádně a včas dodané. Dodavatel se zavazuje, že při vlastním zjištění nebo nahlášení závady ze strany objednatele tuto závadu, byla-li způsobena zaviněním dodavatele, odstraní do 2 pracovních dnů v hlavním městě Praha, v ostatních lokalitách pak nejpozději do 3 pracovních dnů po jejich nahlášení nebo od vlastního zjištění, a dále se zavazuje, že zajistí u osvětlených reklamních ploch stálou funkčnost reflektorů do 2 pracovních dnů v hlavním městě Praha, v ostatních lokalitách pak nejpozději do 3 pracovních dnů po jejich nahlášení, nebo od vlastního zjištění závady na funkčnosti osvětlení. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené lhůty a objednatel poskytl dodavateli veškerou součinnost, má objednatel nárok za každý další den na slevu ve výši 20 % z částky odpovídající denní ceně za užívání předmětné (poškozené) reklamní plochy do doby odstranění závady.

9.2. Dojde-li během reklamní kampaně ke zničení, poškození, ztrátě, k odstranění reklamní plochy, na které jsou umístěny reklamní materiály objednatele a jejíž užívání na danou dobu si objednatel ujednal, nebo dodavatel bude povinen takovouto reklamní plochu odstranit z důvodu zániku nájemní smlouvy nebo obdobného titulu nebo z důvodu výzvy silničně správního úřadu k odstranění reklamního zařízení dle § 25 nebo § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích či výzvy jiného správního orgánu, nabídne dodavatel objednateli, bude-li to možné, umístění reklamních materiálů na jiné reklamní ploše s obdobnou reklamní hodnotou. Objednatel je v tomto případě povinen se k takovému návrhu písemně (i prostřednictvím emailu) do tří pracovních dnů ode dne obdržení návrhu vyjádřit.Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, mají smluvní strany za to, že s náhradním umístěním reklamních materiálů, navrženým dodavatelem, objednatel souhlasí. Náklady na případné náhradní umístění reklamních materiálů nese dodavatel. Pokud se však smluvní strany na náhradním umístění reklamních materiálů nedohodnou nebo reklamní plochy s obdobnou hodnotou nebudou k dispozici, reklamní smlouva v daném rozsahu částečně zanikne, nedomluví-li se smluvní strany jinak, a objednatel bude mít nárok na slevu z ceny dle reklamní smlouvy ve výši rozsahu zaniklé části reklamní smlouvy odpovídající neposkytnutému plnění. Objednatel bere na vědomí, že reklamní plochy včetně reklamních motivů mohou být zachyceny v různých mediích a být předmětem různých reportáží nebo článků a prohlašuje, že si je dané skutečnosti vědom a nebude po dodavateli uplatňovat náhradu vzniklé škody či ušlý zisk.

9.3. Pokud nebude možné zajistit z důvodu vyšší moci (strany se dohodly, že vyšší mocí rozumí: války, občanské nepokoje, stávky, havárie, výpadek el. proudu, přerušení nebo omezení poskytování služeb ze strany dodavatele, ztráta, zničení, vyřazení z provozu nebo zabavení reklamního panelu, jiného reklamního nosiče či reklamní plochy, změny souvisejících daňových zákonů, opatření státních orgánů (výzva, rozhodnutí, atd.) a další podobné události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností podle objednávky a těchto obchodních podmínek a jež se vymykají kontrole smluvních stran), mimořádných klimatických podmínek nebo z jiných objektivních důvodů provozování některé z reklamních ploch zahrnutých v jednotlivých reklamních smlouvách, přiměřeně se posune termín instalace reklamních materiálů na příslušné reklamní plochy. Bude-li omezení instalace trvat po dobu delší než 5 pracovních dnů, zavazuje se dodavatel, bude-li to možné, nabídnout objednateli náhradu obdobné reklamní hodnoty a kvality. Objednatel je v tomto případě povinen se k takovému návrhu písemně (i prostřednictvím emailu) do 5 pracovních dnů ode dne obdržení návrhu vyjádřit. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, mají smluvní strany za to, že s náhradním umístěním reklamních materiálů, navrženým dodavatelem, souhlasí. Náklady na případné náhradní umístění reklamních materiálů nese dodavatel. Pokud se však smluvní strany o náhradním umístění reklamních materiálů nedohodnou nebo nebude-li reklamní plocha s obdobnou hodnotou k dispozici, reklamní smlouva v daném rozsahu částečně zanikne, nedomluví-li se smluvní strany jinak, a objednatel bude mít nárok na slevu z ceny dle reklamní smlouvy ve výši rozsahu zaniklé části reklamní smlouvy odpovídající neposkytnutému plnění.

X. Ujednání týkající se smluv uzavřených se spotřebitelem, zejména distančním způsobem

10.1. Není-li v těchto OP nebo v zákoně stanoveno jinak, má objednatel v postavení spotřebitele (dále také jen „objednatel – spotřebitel“)v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od reklamní smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů ode dne potvrzení objednávky. Odstoupení od reklamní smlouvy musí být dodavateli odesláno do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření reklamní smlouvy na adresu eBIGMEDIA s.r.o., Praha 4, Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4 nebo na emailovou adresu. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a Formulář odstoupení ke stažení zde.

10.2. Objednatel v postavení spotřebitele výslovně žádá, aby dodavatel začal s plněním svých povinností v termínech dle reklamní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od reklamní smlouvy. Odstoupí-li následně objednatel v postavení spotřebitele od reklamní smlouvy, uhradí dodavateli poměrnou část ceny služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od smlouvy.

10.3. V případě odstoupení od reklamní smlouvy dle čl. X. odst. 10.1 OP se reklamní smlouva od počátku ruší. Dodavatel vrátí objednateli - spotřebiteli v případě oprávněného odstoupení od reklamní smlouvy dle čl. X. odst. 10.1 OP plnění poskytnuté objednatelem - spotřebitelem do deseti (10) dnů od doručení odstoupení od reklamní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem - spotřebitelem.

10.4. Objednatel – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od objednávky na dodávku zboží upraveného podle přání objednatele – spotřebitele nebo pro jeho osobu.

10.5. Objednatel- spotřebitel v souladu s § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odesláním objednávky prostřednictvím Portálu výslovně souhlasí s tím, že pokud k poskytnutí služeb ze strany dodavatele dojde před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od objednávky dle § 1829 občanského zákoníku, nebude objednatel - spotřebitel v takovém případě oprávněn odstoupit od objednávky.

10.6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

10.7. Spotřebitel je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění u dodavatele na adrese jeho sídla nebo emailové adrese uvedené v objednávce v souladu s právními předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.8. Dodavatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.9. Údaj o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem: Digitální obsah je veřejně dostupný na webových stránkách Portálu: www.plakatov.cz a lze jej prohlížet prostřednictvím internetového prohlížeče. K jeho procházení je nezbytné internetové připojení s dostatečnou rychlostí připojení, pro objednávání služeb je třeba disponovat funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy. Dodavatel neodpovídá za omezenou dostupnost nebo nedostupnost digitálního obsahu v případě technických potíží na straně Uživatele.

XI. Závěrečná ujednání

11.1. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy podléhá obchodnímu tajemství a s jako takovým s ním bude zacházeno. V tomto smyslu se smluvní strany zavazují, že budou instruovat příslušným způsobem své zaměstnance, případně další osoby (subdodavatele apod.), které s reklamní smlouvou přijdou do styku a zavazují se, aby o smlouvě a jejím obsahu věděly pouze osoby potřebné pro realizaci ujednaného plnění. Výjimkou z tohoto ujednání je sdělování informací mezi společnostmi v rámci skupiny BigBoard a společnostmi měřícími dosah reklamy a vyhodnocujícími statistická data. Objednatel souhlasí s tím, aby dodavatel nebo skupina BigBoard užívali reklamy, název i logo objednatele k obchodním prezentacím a uváděním referencí zejména na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech.

11.2. Dodavatel se jakožto správce osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb dle čl. I. odst. 1.1.OP, provozem Portálu a v souvislosti s případnou další podnikatelskou činností zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Informace související s nakládáním s osobními údaji jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů a v Zásadách užívání síťových identifikátorů, které jsou k dispozici na webových stránkách dodavatele či v jeho sídle.

11.3. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku užití Portálu v rozporu s jejich určením.

11.4. Hovoří-li se v obchodních podmínkách o doručování, rozumí se tím zaslání a faktické doručení příslušné komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta s.p., PPL CZ, s.r.o., DHL, apod.), veřejné datové sítě z datové schránky objednatele do datové schránky dodavatele a naopak nebo elektronickou zprávou z domény, u které není rozumných pochyb, že je užívána výhradně smluvní stranou.

11.5. Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny uzavřené reklamní smlouvy, není-li v takovýchto reklamních smlouvách stanoveno jinak. Tyto obchodní podmínky se přikládají ke každé uzavřené objednávce.

11.6. Aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněné na internetových stránkách dodavatele www.plakatov.cz.

11.7. Dodavatel je dále oprávněn změnit znění obchodních podmínek s tím, že tato změna je následně zveřejněna na internetových stránkách dodavatele, přičemž pro reklamní smlouvy jsou rozhodné obchodní podmínky platné a účinné v den uzavření reklamní smlouvy ve znění případných dodatků obchodních podmínek.

11.8. Práva a povinnosti neupravená reklamní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, resp. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve vztahu ke spotřebitelům i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

11.9. Věcně příslušným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 0020869. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je k nahlédnutí na webových stránkách www.coi.cz. Dodavatel je oprávněn k poskytování reklamních služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.10. Strany prohlašují, že si tyto obchodní podmínky přečetly a že rozumí jejich obsahu.