Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů společnosti BigBoard Praha, a.s. jsou obecně platnými zásadami ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jako „subjekty údajů“), které společnost BigBoard Praha, a.s. dodržuje. Specifická pravidla týkající se ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a externích spolupracovníků společnosti BigBoard Praha, a.s. jsou upraveny zvlášť.

Společnost BigBoard Praha, a.s. je mateřskou společností skupiny BigBoard, jež se kromě společnosti BigBoard Praha, a.s., IČ: 24226491, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, skládá z následujících společností:

 • BigMedia, spol. s r.o., IČ: 26479451, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • Czech Outdoor s.r.o., IČ: 24199427, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • QEEP, a.s., IČ: 25945432, se sídlem Nad Stadionem 341/6, 267 01 Králův Dvůr;
 • Český billboard, s.r.o., IČ: 24187747, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • MG Advertising, s.r.o., IČ: 27217086, se sídlem Chrudimská 2526, 130 00 Praha 3;
 • Barrandia s.r.o., IČ: 27602371, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • Bilbo City s.r.o., IČ: 27170683, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • eBIGMEDIA s.r.o., IČ: 04705874, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • outdoor akzent s.r.o., IČ: 00545911, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • News Advertising s.r.o., IČ: 24758175, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • Flowee s.r.o., IČ: 05684595, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • Expiria, a.s., IČ: 25050826, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • RAILREKLAM, spol s r.o., IČ: 17047234, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4;
 • D & C AGENCY s.r.o., IČ: 04748425, se sídlem Branická 1931/177, Krč, 140 00 Praha 4;
 • ERFLEX, a.s., IČ: 25675826, se sídlem Valentinská 92/3, Staré Město, 110 00 Praha 1;
 • Smart software s.r.o., IČ: 25292498, se sídlem Závodu míru 435/40, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
 • (dále společně jen jako „skupina BigBoard“).

Totožnost a kontaktní údaje správce údajů
Správcem osobních údajů je společnost BigBoard Praha, IČ: 24226491, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1856 (níže také jako „BB“).

Správce je možno kontaktovat:

 • telefonicky na čísle +420 246 085 111 (v pracovních dnech v době od 9 do 17 hodin),
 • e-mailem na adrese GDPR@bigboard.cz,
 • písemně na adrese sídla BB: Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4.

Údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
BB není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem; jeho hlavní činnost nespočívá v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. BB se tedy rozhodl pověřence pro ochranu osobních údajů nejmenovat.

Účely zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který je nezbytně nutný pro podnikatelskou činnost BB a pro poskytování co nejkvalitnějších služeb subjektům údajů. Osobní údaje jsou rozděleny do dvou skupin, a to na (i) osobní údaje, které je BB oprávněn zpracovávat bez souhlasu daného subjektu údajů a (ii) osobní údaje, které je BB oprávněn zpracovávat pouze se souhlasem daného subjektu údajů.

 1. Bez souhlasu subjektu údajů je BB oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem:
  • plnění povinností BB, které vyplývají z uzavřených smluv, a to včetně smluv uzavřených s pronajímateli reklamních ploch a reklamních zařízení,
  • uskutečnění kroků směřujících k uzavření smluv v návaznosti na objednávku služeb či jejich poptávku uskutečněnou telefonicky, písemně či prostřednictvím kontaktních formulářů na internetových stránkách www.bigmedia.cz, www.plakatov.cz, nebo www.klukzplakatu.cz,
  • plnění povinností BB, které jsou uloženy právními předpisy
  • zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů BB,
  • plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu.
  Pokud subjekt údajů odmítne BB osobní údaje za účelem výše specifikovaného zpracování sdělit, nebude možné zajistit poskytnutí příslušného plnění, pro jehož splnění jsou dané osobní údaje nezbytné.
 2. Pouze se souhlasem subjektu údajů je BB oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem:
  • přímého marketingu, včetně zasílání newsletteru subjektům údajů (s výjimkou zákazníků BB),
  • přizpůsobení zobrazování obsahu internetových stránek www.bigboard.cz (dále jen „internetové stránky BB“). Toto přizpůsobení probíhá pomocí síťových identifikátorů (tzv. cookies), přičemž každý návštěvník internetových stránek BB si může svobodně zvolit, jaké druhy cookies ve svém prohlížeči povolí. Bližší informace o souborech cookies a o nakládání s nimi ze strany BB jsou uvedeny v Zásadách užívání síťových identifikátorů.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem výše specifikovaného zpracování je dobrovolné.

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje zákazníků (zejména identifikační a kontaktní údaje), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění,
 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Oprávněné zájmy BB pro zpracování osobních údajů
Existují případy, kdy BB osobní údaje subjektů údajů zpracovává za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, resp. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů třetích stran. Takové zpracování je BB oprávněn provádět bez souhlasu subjektů údajů, nicméně rozsah důvodů, které BB k takovému zpracovávání opravňují, je omezený. Existence oprávněného zájmu je vždy pečlivě posuzována.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • zlepšování stávajících a vývoj nových služeb poskytovaných BB,
 • zajišťování bezpečnosti internetových stránek BB,
 • provádění analýz a měření v souvislosti se zjišťováním návštěvnosti internetových stránek BB,
 • zasílání obchodních sdělení a newsletterů zákazníkům BB,
 • provozování kamerového systému se záznamovým zařízením v sídle BB za účelem nepřetržité ochrany.

Kategorie osobních údajů
BB zpracovává osobní údaje, které získá v souvislosti s uzavíráním smluv a údaje, které jsou nezbytné pro splnění smluvních závazků a dalších právních povinností BB. BB dále zpracovává údaje v souvislosti s přístupem subjektu údajů na internetové stránky BB.

Identifikační údaje (sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci):

 • jméno, příjmení,
 • adresa trvalého pobytu,
 • identifikační číslo,
 • daňové identifikační číslo,
 • datum narození,
 • podoba.

Kontaktní údaje (sloužící ke komunikaci):

 • kontaktní adresa,
 • e-mailová adresa,
 • spojení pro komunikační aplikace jako ICQ, MSN, Skype,
 • bankovní spojení.

Síťové identifikátory (cookies apod.):

 • cookies a další síťové identifikátory (podrobnější informace k užívání síťových identifikátorů jsou uvedeny v Zásadách užívání síťových identifikátorů),
 • IP adresa.

Další údaje:

 • adresa internetových stránek,
 • údaje dokládající vlastnické právo subjektu údajů k reklamním plochám a reklamním zařízením.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
BB pro zpracování některých osobních údajů pro své potřeby využívá zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé údajů jsou pečlivě vybírání a zaručují BB zavedení vhodných technik a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky na ně kladené právními předpisy a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Zpracování osobních údajů zpracovatelem vždy probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem osobních údajů poskytovaných BB jsou následující subjekty:

 • členové skupiny BigBoard

V některých případech BB předává osobní údaje, které o subjektech údajů eviduje, třetím osobám. K takovému předávání dochází vždy pouze za účelem plnění závazků BB vůči jeho klientům, případně v rámci spolupráce se členy skupiny BigBoard, která je nezbytná pro zachování vysokého standardu služeb poskytovaných ze strany BB.

Předávání osobních údajů do třetích zemí
BB nepředává osobní údaje subjektů údajů do třetích zemí (do zemí, které nejsou členem Evropské unie). Zároveň osobní údaje subjektů údajů nepředává ani žádným mezinárodním organizacím.

Doba, po kterou BB osobní údaje eviduje
Osobní údaje zpracovávané bez souhlasu subjektu údajů BB zpracovává po dobu nezbytně nutnou a archivuje dle lhůt stanovených právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pro dobu trvání závazkového vztahu či jiného právního titulu, na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány. Jakmile právní důvod zpracování osobních údajů pomine, jsou osobní údaje subjektu údajů z veškerých evidencí BB vymazány.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů BB zpracovává po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas se zpracováním údajů udělen, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu. Není-li souhlas se zpracováním údajů subjektem údajů obnoven, dochází nejpozději po uplynutí doby 5 let od udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k výmazu osobních údajů subjektu údajů z veškerých evidencí BB.

Práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje BB zpracovává, v souvislosti s ochranou údajů

 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů je oprávněn vyžádat si kopii osobních údajů, které o něm BB zpracovává, a to včetně informací o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích (resp. kategoriích příjemců), zpracovatelích, plánované doby uložení osobních údajů, veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů získaných od třetích osob a skutečnosti, zda dochází či nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování;
 • právo na opravu osobních údajů – subjekt údajů je oprávněn požádat o aktualizaci či doplnění osobních údajů, které o něm BB zpracovává (domnívá-li se, že jsou tyto údaje neúplné či nepřesné);
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – subjekt údajů je oprávněn požádat o výmaz osobních údajů, které o něm BB zpracovává, a to za předpokladu, že:
  • tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či zpracovávány,
  • subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování,
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují-li převažující oprávněné důvody pro zpracování dotčených osobních údajů,
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů je oprávněn požádat, aby BB omezil zpracovávání osobních údajů, jestliže:
  • subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu nezbytnou pro ověření těchto údajů ze strany BB,
  • zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů nevyužije práva na výmaz osobních údajů,
  • BB již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje a subjekt údajů tyto osobní údaje požaduje pro určení, výkon či obhajobu jeho právních nároků,
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, a to do doby, než bude rozhodnuto, zda oprávněné důvody BB převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů či nikoliv;
 • právo být seznámen s příjemci oprav, výmazů či omezení zpracování osobních údajů - BB oznamuje informace o opravách, výmazech či omezení zpracování osobních údajů subjektů údajů jednotlivé zpracovatele či příjemce osobních údajů (není-li to nemožné či nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí); požádá-li subjekt údajů BB, bude informován o uskutečnění těchto oznámení;
 • právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů je oprávněn získat od BB osobní údaje, které BB poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto jinému správci údajů, a to za předpokladu, že jsou tyto osobní údaje automaticky zpracovávány a že jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů či závazkovém vztahu mezi BB a subjektem údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem splnění úkolu prováděném ve veřejném zájmu či za účelem oprávněných zájmů BB či třetí strany,
  • subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení, newsletterů apod. (vznese-li subjekt údajů tuto námitku, nebude BB dále jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat);
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - poskytl-li subjekt údajů BB souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů, které poskytnutí souhlasu vyžadují, je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat (odvolání se však nedotkne oprávněnosti již provedeného zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu).

Veškerá práva v souvislosti s ochranou údajů je možné uplatňovat přímo u BB, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu GDPR@bigboard.cz či prostřednictvím dopisu doručeného do sídla BB (na adresu Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4).
Veškeré žádosti související s uplatněním práv v souvislosti s ochranou osobních údajů bude BB vyřizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. Bude-li to nezbytné, je BB oprávněn tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dnů, o čemž je povinen subjekt údajů informovat.
Veškerá komunikace v souvislosti s uplatněním těchto práv bude ze strany BB probíhat způsobem odpovídajícím způsobu, kterým subjekt údajů uplatní svá práva (tj. e-mailem nebo dopisem).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Domnívá-li se subjekt údajů, že při zpracování jeho osobních údajů ze strany BB došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, je oprávněn podat stížnost k dozorovému úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; telefon: +420 234 665 111; fax: +420 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n).

S případnými dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů ze strany BB se na BB může subjekt údajů obrátit e-mailem na adrese GDPR@bigboard.cz, písemně na adrese sídla BB: Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, případně telefonicky na čísle +420 246 085 111 (v pracovních dnech v době od 9 do 17 hodin).